หนังสือเชิญประชุม MultiPoint Mouse

_เอกสารแนบจดหมายถึงโรงเรียน.pdf_-1

Advertisements

หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอน

_เอกสารแนบจดหมายถึงโรงเรียน.pdf_-1

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse

ทาง สทร. ได้กำหนดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse ประมาณวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2553 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
1.  โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการครั้งที่แล้วจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยอัตโนมัติ (รบกวนอาจารย์แจ้งว่าสอนกลุ่มสาระใดกลับมาที่ mail : klumpuan@hotmail.com เพื่อจะได้จัดเข้ากลุ่มสาระได้ถูกต้องค่ะ)
2.  คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม จำนวน  20-30 โรงเรียน โดยจะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว ประกอบกับมีอุปกรณ์พร้อม เพราะปีนี้ทาง สทร. ไม่ได้แจกอุปกรณ์
3.  รูป แบบการจัดการอบรมปีนี้ไม่มีการอบรมตัวโปรแกรมให้ใหม่ แต่จะเป็นการต่อยอดให้กับคุณครู โดยการแบ่งตามกลุ่มสาระฯ และให้นำเสนอผลงานของตน
4.  คุณครูทุกท่านจะต้องเตรียมบทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรม MultiPoint Mouse มาคนละ 1 ผลงาน (จะเป็นผลงานที่ส่งให้ สทร. หรือว่าผลิตขึ้นมาใหม่ก็ได้) เพื่อนำเสอนในกลุ่มสาระของตนเอง และลงมติเพื่อคัดเลือกจำนวน 1 ผลงาน สำหรับเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระฯ เพื่อนำเสนอในเวทีใหญ่
5.  รับสมัครคุณครูที่มีผลงานในการจัดนิทรรศการ จำนวน 5-10 โรงเรียน โดยในวันที่มีพิธีเปิด จะต้องจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน (ของตนเอง หรือรวมกลุ่มกันก็ได้) โดยทาง สทร. จะจัดพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการพร้อมงบประมาณสนับสนุนให้เล็กน้อย) ประกอบด้วย 1. ตัวผลงาน 2. สาธิตการใช้งาน 3. flow chart เกี่ยวกับผลงาน 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.  สำหรับโรงเรียน 100 โรงแรก รบกวนอาจารย์ทุกท่านแจ้ง กลุ่มสาระฯ ที่ตนสอนเพียง 1 กลุ่มสาระฯ เพื่อทาง สทร. จะได้จัดให้ท่านเข้ากลุ่มสาระได้อย่างถูกต้อง หรือมีปัญหาสงสัย สามารถแจ้งทาง e-mail หรือโทรศัพท์ก็ได้ ที่ 089-119-7313 ค่ะ

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

Microsoft Multipoint in Thailand

ถึงเวลา Up date โครงการ MultiPoint Mouse ของเราชาว สพฐ.

     สวัสดีค่ะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาทุกท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ MultiPoint Mouse เมื่อปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีนี้ก็ได้มีนโยบายจากผู้บริหารให้ดำเนินการโครงการนี้ใหม่ โดยการเชิญครูและโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มาทำการเผาหัวใหม่  ซึ่งในปีนี้จะมีการนำโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการนำโปรแกรม MultiPoint ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมอบรมพร้อมกัน โดยแบ่งเป็น
     1. โรงเรียนนำร่องฯ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 10 โรงเรียน
     2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 100 โรงเรียน
     3. โรงเรียนที่มีความพร้อม อีก 30 โรงเรียน
     สำหรับโรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (เข้าข่ายในข้อ 3) สามารถติดต่อมาได้ที่กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อทำการคัดเลือกต่อไป

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน                                              
โทรศัพท์ : 0 2288 5715-6
โทรสาร : 0 2280 0838

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!